1-   Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi olmak isteyenler için Bakanlığımız tarafından 18 Ekim 2014 tarihinde Cumartesi günü, saat 14:30 de Ankara’da (sınav yeri bilahare bildirilecektir) sınavı yapılacaktır.

 

2-   Bu sınava aşağıdakilergirebilirler:

a)      Bakanlığımızca ADR kapsamında düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Seminerine katılıp SRC 5 Eğitici Belgesi alanlar,

b)      ADR’ye taraf olan bir ülkeden alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikasına istinaden Bakanlığımızdan sertifikalarını yeniletenler (EK’de açıklanmıştır).

c)      Bakanlığımızdan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi” almış bir eğitim kuruluşundan eğitim alarak “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi” almayı hak kazananlar.

 

3-   Sınav müracaatları 3 Ekim 2014 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki evrak ile yapılır;

a)      2 nci maddenin (a) ve (b) bentlerin deki kişilerden, 4 Ağustos 2014 tarihindeki TMGD sınavına girip başarısız olanlardan bu sınava girmek isteyenler; dilekçe ve sınav ücretini yatırdıklarına dair makbuzla,

b)      2 nci maddenin (a) ve (b) bentlerin deki kişilerden, ilk defa sınava girecek olanlardan; dilekçe,SRC 5 Eğitici Belgesinin fotokopisi veya Bakanlığımız tarafından yenilenmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikasının fotokopisi ve sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuzla,

c)      Bakanlığımızdan“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi” almış bir eğitim kuruluşundan eğitim alıp “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesine” sahip kişilerin müracaatlarını, eğitim aldıkları Eğitim Kuruluşları Bakanlığımız Otomasyon Sistemi üzerinden yapacaklardır. Sınav ücreti ise Halk Bankası üzerinden e-devlet ödemesiyle yatırılacaktır.

 

4-   Bu tarih ve saati geçirenler veya eksik evrak ile müracaat edenler sınava giremezler.

 

5-   Sınav, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sınavı ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Sınavı olarak ADR kapsamında tek oturumda yapılacaktır.

 

6-   TMGD sınavı, ADR Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak Türkçe yapılacaktır. Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vakıa çözümünden oluşur.

 

7-   Sınav, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.

 

8-   Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur.

 

a)      Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilmek için sınav sonunda en az 70 puan almak gerekir.

b)      Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi olabilmek için ise bu sınavdan en az 80 puan almak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinden birinden asgari 65 düzeyinde puan aldığını gösteren KPDS sınav sonuç belgesi veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan ( TOEFL, TOEIC, IELTS, KPDS/ÜDSvb) belgelerden birine sahip olmak gerekir.

 

9-   ADR’ye taraf olan bir ülkeden alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası bulunanların, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi olmak için sınava girmeleri için EK-1’de açıklandığı şekilde sertifikalarını yeniletmeleri gerekmektedir.

 

10-    Sınav ücreti 50 Türk Lirası olup bu ücretin, Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesine ait hesabınaHalk Bankası üzerinden e-devlet ödemesiyleyatırılması gerekir.

 

11-    Sınavda, ADR dokümanı haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanın güncel halini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır.Bu mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça da olabilir.

 

12-    Sınava başvuru belgelerinde,yanıltıcı veya sahte beyan yaptığı tespit edilenlere katılımcılara sınavda başarılı olsalar bile sertifika düzenlenmeyecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

13-    Sınava girmeye hak kazananların listesi ve sınav yeri, en geç 15 Ekim 2014 tarihinde www.tmkt.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

 

14-    Sınav sonuçları sınav gününden sonraki 15 iş günü içerisinde www.tmkt.gov.tradresinde ilan edilecektir.

EK – 1

ADR’ye taraf olan bir ülkeden alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası olan kişilerin sertifikalarını, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 21 inci Maddesinin 2 nci Fıkrası gereği Bakanlığımıza müracaat ederek yenilemeleri gerekmektedir.

 

Sertifikalarını yenilemek isteyenler;

–          Dilekçe,

–          Nüfus cüzdanı fotokopisi,

–          ADR ye taraf olan ülkeden alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikasının Yeminli Tercüme Bürolarınca yapılmış Türkçe tercümesinin noter onaylı sureti,

–          Üniversite mezuniyetini gösterir diploma veya bitirme belgesinin noter onaylı sureti (Diploma yabancı bir ülkeden alınmış iseYeminli Tercüme Bürolarınca yapılmış Türkçe tercümesinin noter onaylı sureti ),

–          Adli sicil kayıt belgesi,

–          Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden birinden alınmış uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

–          Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesine ait Vakıfbank Emek Şubesi TR600001500158007300876813 IBAN no.lu hesabına 519 TL. Sertifika ücretinin yatırıldığına dair makbuz

ile Bakanlığımız Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından yapılacak inceleme sonucunda durumları uygun olanlara Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası düzenlenir.